Každý člen SRZ, ktorý si hovorí RYBÁR, si váži prírodu a tak k nej aj pristupuje. Nezanecháva v prírode odpadky a k úlovku pristupuje s úctou bez ohľadu na druh a veľkosť ryby, ktorú ulovil.
    Žiadnu ulovenú rybu nikdy nechytá suchými rukami, nekladie na ju suchý terén a to bez rozdielu, či sa rozhodne pre ponechanie úlovku, alebo ho chce či musí pustiť. Právo výkonu rybárskeho práva berie ako dar štátu a našich predkov a nie nástroj drancovania prírody.

Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva

 Výkon rybárskeho práva na Slovensku je možný iba v súlade platnej legislatívy Slovenskej republiky. Na revíroch SRZ ako aj samotná činnosť SRZ podlieha platným stanovám z väzu, ktoré sú verejne prístupné na www.srzkysuca.com.

   Pri love je loviaci povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a príslušné platné povolenie na rybolov. Členovia SRZ sú povinní mať pri sebe okrem príslušných dokladov aj členský preukaz.
 Každý držiteľ povolenia na rybolov odovzdáva svoj záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka, po skončení jeho platnosti, užívateľovi rybárskeho revíru, ktorý ho vydal. Nedodržanie tohto termínu bude dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.

Zákonná povinná výbava loviaceho

 Súčasťou základnej výbavy loviaceho je podberák, uvoľňovač háčikov a pevný meter.

Nástrahové rybky

 Ako nástrahové rybky môžu byť použité iba tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené, ktoré nie sú v tom čase chránené a ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Privlastnené nástrahové rybky je loviaci povinný taktiež zapísať do záznamu o úlovkoch a počítajú sa do povoleného denného množstva úlovkov. Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
 Rozsah platnosti detského povolenia sa počas letných prázdnin rozširuje na kaprové revíry SRZ v rámci rozsahu povolenia dospelého sprievodcu.

Revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Lososové - pstruhové, lovné

Lodnianka 3-2010-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Ochodničanka 3-2560-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene, vrátane vodnej nádrže na toku. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Povinský potok 3-2960-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Rudinský potok 3-3380-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Vadičovský potok 3-4550-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene - vrátane VN Košariská. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.

Na všetkých pstruhových revíroch platí od 1.októbra do 15.apríla vrátane, všeobecný zákaz lovu.

Kaprové lovné

Kysuca č.2a (Hl) 3-1840-2-1 Lovný
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním individuálnej druhovej ochrany.
Lovná miera: Jalec hlavatý: 30cm, Pstruh potočný: 30cm, Lipeň tymiánový: 33cm

Kysuca č.2b (Hl) 3-1841-2-4 Bez privlastnenia úlovku CHAP (Tento revír vznikol rozdelením pôvodného revíru 3-1840-2-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica, po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami. Odporúčame používať háčiky bez protihrotov.
V tomto úseku si loviaci nesmie privlastniť žiadny úlovok!

VN Nesluša 3-5460-1-1
Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 14. mája. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času ochrany povolený od 15. mája vrátane. Zákaz lovu z telesa hrádze, ostrova, poloostrova, ako i z neresiska a zhromaždiska rýb označeného tabuľami.
Minimálna lovná miera: Kapor rybničný 45 cm,  Lieň sliznatý 30 cm.
Maximálna lovná miera: Kapor rybničný 70 cm..

Horná miera kapra rybničného je 70cm.
Upozornenie: Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2009, je stanovená i maximálna lovná miera kapra rybničného 70cm. To znamená, že rybár si smie ponechať kapra o dĺžke minimálne 45cm a maximálne 69cm.
Zároveň platí celoročný zákaz ponechania si všetkých druhov jeseterov.

Za čistotu rybárskeho revíru, počas návštevy rybárskeho revíru a po jeho návšteve, zodpovedá držiteľ povolenia na rybolov. Držiteľ rybárskeho povolenia zodpovedá aj za osoby, ktoré ho sprevádzajú na danom rybárskom revíre.

Miesto lovu zostáva na rybárskom revíre trvale čisté, bez odpadkov. Držiteľ rybárskeho povolenia zodpovedá za legálnu likvidáciu odpadu, ktorý do revíru priniesol na svoje náklady, v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015

Zároveň upozorňujeme na platnosť Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. a jeho novelizácie. Pričom zakladateľ ohňa aj na brehoch rybárskych revírov zodpovedá za svoje konanie a znáša aj možné sankčné postihy na vlastné náklady.

Opatrenie na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

 Loviaci je povinný v zmysle ust. § 37 ods. 2 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách okamžite informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe vodohospodársky orgán, Slovenskú inšpekciu životného prostredia - inšpektorát ochrany vôd Žilina, Povodie Váhu, políciu, požiarny zbor, samosprávu, rybársku stráž a rybárskeho hospodára alebo jeho zástupcu, ak dôjde k situácii znamenajúcej ohrozenie kvality vody a rybej osádky. To platí aj pri mimoriadne zníženom stave vody alebo inom, ohrozujúcom stave.

Dôležité telefónne čísla

Inšpektorát ochrany vôd SIŽP Žilina Havarijný telefón 0903-770065
Štátna ochrana prírody CHKO Kysuce Ing. Ivan Pavlišin 0917-631158
Povodie Váhu Prevádzka Čadca 041-4333385
MO SRZ Kysucké Nové Mesto Monitoring KORMORÁN Ing. Pavol Franc 0918-335013
Predseda Ľubomír Mičian 0911-887389
Tajomník Ing. Marián Mihalda 0918-679825
Hospodár Bc. Igor Macúš 0905-428272
Podpredseda Ing. Miloš Smrek 0915-033005
Vedúci RS Štefan Marošník 0903-438556

Tento miestny rybársky poriadok platí od 1. januára 2018. Zmena jeho obsahu je vyhradená.

Upozorňujeme členov SRZ, že všetky rybárske revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto sú monitorované kamerovým systémom.

Informácie a oznamy o činnosti MO SRZ aktualizované na

www.srzkysuca.com

Nahor