Každý člen SRZ, ktorý si hovorí RYBÁR, si váži prírodu a tak k nej aj pristupuje. Nezanecháva v prírode odpadky a k úlovku pristupuje s úctou bez ohľadu na druh a veľkosť ryby, ktorú ulovil.
 Žiadnu ulovenú rybu nikdy nechytá suchými rukami, nekladie na ju suchý terén a to bez rozdielu, či sa rozhodne pre ponechanie úlovku, alebo ho chce či musí pustiť. Právo výkonu rybárskeho práva berie ako dar štátu a našich predkov a nie nástroj drancovania prírody.

 

 

Od roku 2023 platia nové pravidlá pre rybolov na území Slovenskej republiky, tieto pravidlá sú obsahom:

 Zákona 216/2018 Z.z.
(Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) a

Vyhlášky 381/2018 Z.z.
(Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

   S novou legislatívou sa musí oboznámiť a dodržiavať ju každý záujemca o rybolov pred začiatkom rybolovu. 

Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva

 Výkon rybárskeho práva na Slovensku je možný, iba v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Najme v súlade zo zákonom č. 216/2018 a vyhlášky 381/2018. Rybolov na revíroch SRZ, ako aj samotná činnosť SRZ podlieha platným stanovám zväzu, a interných predpisov SRZ, ktoré sú verejne prístupné na www.srzkysuca.comwww.srzrada.sk 

 Pri rybolove je loviac(a)i povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov, pre rybársky revír kde chce začať loviť.

Zákonná povinná výbava loviaceho:

    Súčasťou základnej výbavy loviaceho je podberák, uvoľňovač háčikov, pevný meter.

Na kaprových vodách, kde je zavedená horná miera, alebo sú v režime „Chyť a pusť“ pri love na plávanú a položenú, je nutné mať v povinnej výbave aj podložku pod úlovok a používať ju vždy pri zaobchádzaní s úlovkom na brehu.

 Každý držiteľ povolenia na rybolov odovzdáva svoj záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka, po skončení jeho platnosti, užívateľovi rybárskeho revíru, ktorý ho vydal. Nedodržanie tohto termínu bude dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.

Nástrahové rybky

 Ako nástrahové rybky sa môžu použiť len rybky s veľkosťou nad 10cm a môžu byť použité iba tie druhy, ktoré nie sú chránené časom individuálnej ochrany, dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Privlastnené nástrahové rybky je loviaci povinný taktiež zapísať do záznamu o úlovkoch a počítajú sa do povoleného denného množstva úlovkov. Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
Lov rýb, vrátane nástrahových do podberáka je zakázaný !

Revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Lososové - pstruhové, lovné

Ochodničanka 3-2561-4-1
Vodná nádrž (prehrádzka) na toku
Povinský potok 3-2960-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Rudinský potok 3-3380-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Vadičovský potok - prehrádzka 3-4551-4-1
Vodná nádrž (prehrádzka) na toku
Lov na tomto revíre nebude možný pre práce SVP, š.p.

Kaprové lovné

Kysuca č.2a (Hl) 3-1840-2-1 Lovný
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina-Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec–Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním individuálnej druhovej ochrany.
Minimálna lovná miera: Jalec hlavatý 30 cm, Pstruh potočný 35 cm

Kysuca č.2b (Hl) 3-1841-2-4  Revír s režimom chyť a pusť (CHaP)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec -
Ochodnica, po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami. Platí zákaz používať ako nástrahu živú alebo mŕtvu rybku alebo časti tela rybky. Odporúčame používať háčiky bez protihrotov.
V tomto úseku si loviaci nesmie privlastniť žiadny úlovok!

VN Nesluša 3-5460-1-1
Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Všeobecný zákaz lovu od 15.marca do 31.mája. V priebehu mája je rybolov možný len počas rybárskych pretekov. Na VN Nesluša platí zákaz lovu z telesa hrádze, ostrovov, polostrova, ako i z neresiska a zhromaždiska rýb označeného tabuľami.
Minimálna lovná miera: Kapor rybničný 45 cm
Maximálna lovná miera (úlovky väčšia ako je uvedená miera, nie je možné si ponechať):
Kapor rybničný 70 cm, Jeseter malý 55 cm

Všeobecné upozornenia:
Za čistotu rybárskeho revíru, počas návštevy rybárskeho revíru a po jeho návšteve, zodpovedá držiteľ povolenia na rybolov. Držiteľ rybárskeho povolenia zodpovedá aj za osoby, ktoré ho sprevádzajú na danom rybárskom revíre.

Miesto lovu zostáva na rybárskom revíre trvale čisté, bez odpadkov. Držiteľ rybárskeho povolenia zodpovedá za legálnu likvidáciu odpadu, ktoré vznikli pri jeho návšteve revíru na vlastné náklady, v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 a jeho novelizáciách.

Zároveň upozorňujeme na platnosť Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. a jeho novelizácie. Pričom zakladateľ ohňa aj na brehoch rybárskych revírov zodpovedá za svoje konanie a znáša aj možné sankčné (pokuty) postihy na vlastné náklady.
Na VN Nesluša zároveň platí všeobecný zákaz kladenia otvoreného ohňa a zriaďovanie ohnísk počas celého roku a po celom obvode vodnej nádrže.

Opatrenie na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

 Loviaci je povinný v zmysle ust. § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách okamžite informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe vodohospodársky orgán, Slovenskú inšpekciu životného prostredia - inšpektorát ochrany vôd Žilina, Povodie Váhu, políciu, požiarny zbor, samosprávu, rybársku stráž a rybárskeho hospodára alebo jeho zástupcu, ak dôjde k situácii znamenajúcej ohrozenie kvality vody a rybej osádky. To platí aj pri mimoriadne zníženom stave vody alebo inom, ohrozujúcom stave.

Dôležité telefónne čísla

Inšpektorát ochrany vôd SIŽP Žilina Havarijný telefón 0903-770065
Štátna ochrana prírody CHKO Kysuce Ing. Ivan Pavlišin 0917-631158
Povodie Váhu Prevádzka Čadca 041-4333385
MO SRZ Kysucké Nové Mesto Monitoring KORMORÁN Ing. Pavol Franc 0918-335013
Predseda Ľubomír Mičian 0911-887389
Tajomník Ing. Marián Mihalda 0918-679825
Hospodár Ing. Igor Macúš 0905-428272
Podpredseda Ing. Miloš Smrek 0915-033005
Vedúci RS Štefan Marošník 0903-438556

Tento miestny rybársky poriadok platí od 1. januára 2020. Zmena jeho obsahu je vyhradená.

Upozorňujeme členov SRZ, že všetky rybárske revíry MO SRZ Kysucké Nové Mesto sú monitorované kamerovým systémom.

Informácie a oznamy o činnosti MO SRZ aktualizované na

www.srzkysuca.com

PETROV ZDAR A PRÍJEMNÝ RÝBOLOV V ROKU 2023 VÁM ŽELÁ VÝBOR MO SRZ v KNM

Nahor